Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po dobu trvania zmluvného vzťahu a k uplatneniu s nimi spojenými právnymi nárokmi (napríklad záručná doba). V prípade, že sa našim zákazníkom nestanete, bude Váš súhlas platiť 3 roky od jeho udelenia.


Tieto zásady vychádzajú zo smernice pre nakladanie s osobnými údajmi, prijatej spoločnosťou VERMONT Services Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) na spracovanie osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia GDPR a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zásady poskytujú informácie o základných princípoch, podľa ktorých Spoločnosť spracúva najmä, nie však výlučne v závislosti od účelu spracovania osobných údajov osobné údaje štatutárnych zástupcov, kandidátov na pracovné miesta, fyzických osôb podnikajúcich, záujemcov, zástupcov právnických osôb, dodávateľov, zákazníkov (odberateľov), obchodných a zmluvných partnerov, nájomcov, zamestnancov, brigádnikov, prepravcov, návštevníkov, hostí, používateľov služieb a ich zákonných zástupcov a ďalších osôb (ďalej len dotknutá osoba), a o prístupe Spoločnosti k spracovaniu, ochrane a zaisteniu bezpečnosti osobných údajov dotknutých osôb.


1. Na úvod

1.1. Spoločnosť v úlohe prevádzkovateľa osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci všetkých svojich hlavných činností, a to na základe organizačného členenia Spoločnosti, a to nielen formou riadeného prístupu k takýmto informáciám. Ďalej spracúva osobné údaje zamestnancov na oprávnené účely súvisiace s ich pracovným pomerom k Spoločnosti.

1.2. Spoločnosť odo dňa 25. 05. 2018 spracúva osobné údaje subjektov v súlade s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré je priamo použiteľné vo všetkých členských štátoch EÚ (General Data Protection Regulation, „GDPR“). Ďalej Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.3. Spoločnosť ako právnická osoba spracúva osobné údaje a plní pritom povinnosti prevádzkovateľa týchto údajov, prípadne ich spracovateľov, ako ich stanovujú platné právne predpisy. 

1.4. Dotknutá osoba poskytuje Spoločnosti svoje osobné údaje v závislosti od účelu ich spracovania, ktoré v celej šírke obsahuje Príloha č. 1 vydanej smernice na ochranu osobných údajov Spoločnosti, pričom ide najmä a výlučne o definíciu účelov spracovania osobných údajov:

a) výberové konanie na pracovné miesto;

b) na zaistenie poskytovaných služieb Spoločnosti; 

c) na účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej osoby;

d) na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou;

e) na komunikáciu so zákazníkmi, s dodávateľmi, so zmluvnými a s obchodnými partnermi;

f) na zaistenie účelu nájmu, prenájmu a zaistenie bezpečnosti;

g) na školiacu a vzdelávaciu činnosť;

h) na propagačnú a marketingovú činnosť;

i) na účely registrácie do VERMONT Clubu a e-shopu VERMONT;

j) pre oblasť pozvánok posielaných na akcie usporadúvané Spoločnosťou;

k) na zaistenie interných procesov bezpečnosti a ochrany osobných údajov, vedenie mzdovej a personálnej agendy a s tým súvisiacich agend a vyplývajúce povinnosti vedenia účtovníctva Spoločnosti;

l) na iné účely so súhlasom dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

1.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba v prípade, že nemožno na účel spracovania použiť iný právny dôvod.

Spoločnosť akceptuje súhlas dotknutej osoby ako slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba poskytuje vyhlásením alebo iným zjavným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania osobných údajov dotknutej osoby, vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý udelila predtým. Pred udelením súhlasu o tom bude dotknutá osoba informovaná.
 

2. Účel spracovania osobných údajov dotknutých osôb

2.1. Osobné údaje dotknutých osôb sa musia zhromažďovať len na určité, výslovne vyjadrené a preukázateľné účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na pokrytie hlavných predmetných činností Spoločnosti, ktorými sú najmä skladovanie, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, baliace činnosti a manipulácia s tovarom, faktoring a forfaiting, prenájom hnuteľných vecí, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských akcií, reklamné a marketingové služby, prieskumy trhu a verejnej mienky, kúpa tovaru na účel predaja koncovému zákazníkovi (maloobchod) alebo inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod), nákladná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t, poskytovanie služieb pri kultúrnych a spoločenských akciách, poskytovanie úveru alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, sprostredkovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

2.2. Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje dotknutých osôb na zabezpečenie svojich zmluvných a iných vzťahov, vedenie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, náborovej agendy a iných činností, ktoré priamo súvisia s hlavnými činnosťami Spoločnosti a sú definované v internej smernici pre ochranu osobných údajov Spoločnosti.


3. Kategórie spracovávaných osobných údajov

3.1. Spoločnosť zhromažďuje, spracúva a uchováva nasledujúce kategórie osobných údajov dotknutých osôb, ktorých zloženie je vždy dané nevyhnutnosťou spracovania osobných údajov vždy podľa definovaného účelu spracovania osobných údajov pre danú dotknutú osobu, ide najmä o:

3.1.1. adresné, kontaktné a identifikačné osobné údaje – najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, štátne občianstvo, č. OP, č. CP, č. VP, č. bankového účtu, dátová schránka, osobné skúsenosti; vzdelanie,

3.1.2. popisné osobné údaje – najmä: údaje dotknutej osoby vzťahujúce sa na zmluvný vzťah, ako sú najmä a okrem už uvedených osobných údajov v bode 3.1.1 DIČ, adresa sídla a prevádzky a i.;

3.1.3. iné personifikované údaje – napr. fotografie alebo kamerové záznamy.

 

4. Zásady práce so súbormi cookies

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne, nasledujúca návšteva stránok preto pre vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože by bez nich bolo prechádzanie internetovej siete oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu vašim potrebám; používa ich takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.

Na internetových stránkach môže prevádzkovateľ využívať tieto druhy cookies:

1. Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať vaše jednotlivé aktivity počas prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

2. Trvalé súbory cookies nám pomáhajú váš počítať identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky vašim potrebám.

V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení si vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú na svoju činnosť súbory cookies, teda že vaše súbory cookies vrátane trvalých spracúvame.

Internetové prehliadače obyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie. Viac informácií získate použitím nápovede svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali. V rámci nastavenia svojho prehliadača môžete tiež zmazať všetky alebo vybrané cookies uložené na vašom zariadení. Na prehliadanie webu bez ukladania informácií môžete využiť aj funkciu tzv. anonymné prehliadanie, ktorú niektoré prehliadače ponúkajú. Počas anonymného prehliadania sa na vaše zariadenie neukladajú cookies.

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookies. O informácie o tom, ako náš web používate, sa delíme so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.  Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením najmä nasledujúcich služieb:

1. Adform, Adform s.r.o. - River Garden II, entrance A, Rohanské nábřeží 678/23 Praha, CZ

2. Meta, Meta Platforms, Inc., Meta Headquarters - 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, US

3. Mailkit, Mailkit s.r.o. - Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, IČO: 26449901, CZ

4. Hooky, Hooky s.r.o. - Veleslavínova 66, 541 01 Trutnov, IČO: 10893351, CZ

5. Universal Analytics, LLC - 2600 S 1ST ST STE 100, AUSTIN, 78704-5452, Texas, US

6. Teads base code, Teads Inc. - 55 5th Avenue, 17th Floor, New York, NY 10003, US

7. Supine.io, Supine Labs s.r.o - Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, CZ

8. LiveAgent, Quality Unit s. r. o. - Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava, SK

9. Hotjar, Hotjar Ltd. - Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

10. Heureka, Heureka Group a.s.. Palác Syner Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4., CZ

11. Inspigroup s.r.o. - Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), CZ

12. Ladenzeile GmbH - Zimmerstraße 50 10888 Berlin, DE

13. Microsoft Clarity, Microsoft Corp. - One Microsoft Way, Redmond, WA, US

14. CJ.com - Floor 9, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London, W12 7FR, UK

15. Google Adwords, Alphabet Inc. - Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, IE

16. YouTube, Alphabet Inc. - Googleplex, Mountain View, California, US

17. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266, CZ

18. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2, Reg. number: 13 09 111755, HU

19. PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798, CZ

20. ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 14100 Praha 4, IČ: 27624609, CZ

21. VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 11800 Praha 1- Hradčany, IČ: 29142857, CZ

22. VERMONT Hungary Kft., Margit 27 1023 Budapest, IČ: 11923053241, HU

23. VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, IČ: 48317942, SK

24. GANT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 26212137, CZ

25. VERMONT Properties s.r.o., Vlčie Hrdlo 53 821 07, Bratislava IČ: 47248785, SK

26. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČ: 47258314, SK 27. Martin Trávníček, MBA, Data protection officer, dpo@vermont.eu

27. Packeta Slovakia s.r.o - Kopčianska 3338/82A, 851 01, Petržalka, Bratislava

28. Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. - Pri letisku 5, 821 04 Ružinov, Bratislava

29. Ďalších, ako sú najmä internetové prehliadače: Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer.

Na zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach poskytujeme týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.


5. Spôsob spracovania a uchovania osobných údajov a obdobie ich uloženia v Spoločnosti

5.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby manuálne alebo automatizovaným spôsobom a zabezpečene ich uchováva v listinnej alebo elektronickej podobe počas obdobia stanoveného archivačným, spisovým a skartačným poriadkom. V nadväznosti na účel spracovania sa niektoré osobné údaje vedú v informačnom systéme Spoločnosti (napr. ekonomický a účtovný informačný systém a i.).

5.2. Spoločnosť spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí ich primerané zabezpečenie pomocou zavedených bezpečnostných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to napr. formou riadeného prístupu k týmto informáciám, šifrovaním a anonymizáciou osobných údajov, schopnosťou obnovenia dostupnosti osobných údajov alebo napríklad formou pravidelných auditov zavedených bezpečnostných opatrení.


6. Postúpenie osobných údajov

6.1. Spoločnosť nepostupuje osobné údaje iným osobám okrem svojich spracovateľov osobných údajov alebo prevádzkovateľov osobných údajov (kde túto povinnosť ukladá zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, so spracovateľom alebo s podspracovateľom), ak povinnosť ich postúpenia orgánom, úradom alebo inštitúciám Spoločnosti neukladá právny predpis alebo ak na to dotknutá osoba neudelila súhlas.

6.2. Pri spracovaní osobných údajov Spoločnosťou, prevádzkovateľom osobných údajov, neprebieha automatizované rozhodovanie, na základe ktorého by sa robili úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv alebo oprávnených záujmov dotknutých osôb.


7. Práva dotknutých osôb

7.1. Dotknutá osoba na základe žiadosti získa od Spoločnosti, ak v žiadosti nie je uvedené bližšie, všetky informácie o spracovaní jej údajov, a to stručným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom a použitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov.

7.2. Žiadosť možno podať elektronickými prostriedkami, podaním prostredníctvom dátovej schránky alebo poskytovateľa poštových služieb alebo ústnym podaním do záznamu Spoločnosti; žiadosť nemožno podať telefonicky.

7.3. Ak sa osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby získavajú priamo od nej, poskytne jej Spoločnosť v okamihu získavania osobných údajov tieto informácie:                                 

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
b) kontaktné údaje na osobu poverenú ochranou osobných údajov (DPO),
c) účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené a spracúvané, a právny základ na ich spracovanie,
d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na tomto zákonnom dôvode,
e) prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov vrátane prípadného spracovateľa,
f) prípadný úmysel prevádzkovateľa postúpiť osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii vrátane odkazu na vhodné záruky,
g) obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené v Spoločnosti, alebo, ak ho nie je možné určiť, sa použijú kritériá na stanovenie tohto obdobia,
h) existenciu práva požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutých osôb, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) ak je spracovanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva odvolať  kedykoľvek súhlas bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
j) možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu,
k) skutočnosť, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do budúcej zmluvy, a či má dotknutá osoba povinnosť osobné údaje poskytnúť, a o možných dôsledkoch neposkytnutia týchto údajov,
l) skutočnosť, či nastáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, a minimálne v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre dotknutú osobu.

7.4. Ak Spoločnosť plánuje osobné údaje ďalej spracúvať na iný účel, než je účel, na ktorý sa zhromaždili, poskytne dotknutej osobe ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele.

7.5. Spoločnosť nemusí dotknutej osobe informácie o spracovaní poskytovať vtedy, ak už dotknutá osoba uvedené informácie má, a do tej miery, v akej ich má.

7.6. Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, poskytne jej Spoločnosť zhodné informácie a navyše zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú, a prípadné informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov.

7.8. Spoločnosť nebude v prípade získania osobných údajov od niekoho iného, než je dotknutá osoba, uplatňovať informačnú povinnosť, ak získavanie alebo sprístupnenie výslovne určuje právny predpis, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje a v ktorom sú stanovené bezpečnostné a organizačné opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby.

7.9. Dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ alebo iná osoba, ktorá pre Spoločnosť spracúva osobné údaje, spracúva jej osobné údaje v rozpore s nariadením v oblasti ochrany osobných údajov alebo v rozpore s legislatívnymi povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby Spoločnosť alebo spracovateľ takto vzniknutý stav odstránil. Ak Spoločnosť alebo príslušný spracovateľ žiadosti nevyhovie, môže sa dotknutá osoba obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov, pričom právo dotknutej osoby obrátiť sa priamo na úrad na ochranu osobných údajov týmto nie je dotknuté.

7.10. Dotknutá osoba má tieto ďalšie práva:

1.  získať od Spoločnosti, ak sú na to splnené podmienky, informácie o spracovaní svojich osobných údajov (informácie o totožnosti a kontaktné údaje prevádzkovateľa a jeho prípadného zástupcu; prípadne kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov (DPO), účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ na spracovanie, prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov a ďalšie informácie nevyhnutné na zaistenie transparentného a korektného spracovania svojich osobných údajov),

2.  získať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, t. j. získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak je to tak, má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a na ďalšie informácie v zákonnom rozsahu,

3.  na opravu svojich nesprávnych osobných údajov, resp. na doplnenie neúplných osobných údajov,

4.  na výmaz svojich osobných údajov, ak boli splnené zákonné podmienky, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracovali, alebo napr. ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa osobné údaje spracovali,

5.  na obmedzenie spracovania osobných údajov Spoločnosťou, ak sú splnené zákonné podmienky,

6.  na prenosnosť údajov, t. j. na získanie osobných údajov, ktoré sa jej netýkajú a ktoré Spoločnosti poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,

7.  vzniesť kedykoľvek námietku z dôvodu svojej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

8.  nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ak na to dotknutá osoba neudelí súhlas, okrem prípadov, keď automatizované spracovanie umožňuje právny predpis;

9.  podať sťažnosť dozornému orgánu.

7.11. Spoločnosť je oprávnená vyžadovať od dotknutej osoby pri podaní žiadosti naplnenie niektorého z práv uvedených vyššie, jej osobnú identifikáciu overením u príslušného zamestnanca alebo identifikáciu overením inými dostupnými metódami (napr. dátová schránka, notárske overenie/Czechpoint overenie podpisu na žiadosti dotknutej osoby, príp. osobne v sídle Spoločnosti).

7.12. Spoločnosť je oprávnená v prípadoch, ktoré vymedzuje právny predpis, za poskytnutie informácie o spracúvaných osobných údajoch dotknutej osoby požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.


8. Záverečné ustanovenia

8.1. Dotknutá osoba môže všetky informácie na spracovanie svojich osobných údajov získať osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Aktuálne kontaktné údaje na osobu poverenú ochranou osobných údajov sú uvedené na webových stránkach našej Spoločnosti Zásady ochrany osobných údajov | VERMONT Holding. Práva vyplývajúce z platnej právnej úpravy oblasti spracovania a ochrany osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť na e-mailovej adrese osoby poverenej ochranou osobných údajov: dpo@vermont.eu.

8.2. Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Bratislava 27, Hraničná 12, 820 07, tel. ústredňa +421 2 3231 3214, www: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk), a to najmä v prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s platnou právnou úpravou oblasti spracovania a ochrany osobných údajov.